Fem nye satsningsområder trenger ledere

Til neste år iverksetter NTNU fem nye tematiske satsningsområder. Jakten på nye faglige ledere er allerede i gang.

En kvinne står å ser mot flere store skjermer, som viser hav. Hun har et kontrollpanel ved siden av seg
Hav og kyst blir ett av satsingsområdene. Her fra skipsimulatoren ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk (IHB) hos NTNU i Ålesund. Foto: Børge Sandnes, NTNU

Dette blir de nye tematiske satsingsområdene for NTNU fra nyttår:
• Energi
• Hav og kyst
• Helse og livsvitenskap
• Samfunnssikkerhet og beredskap
• Fellesskap

Styret vedtok de fem nye satsingsområdene på overordnet nivå på sitt møte i mars. NTNU har nå fem arbeidsgrupper som jobber med å konkretisere og spisse det faglige innholdet. Samtidig begynner prosessen med å få på plass nye ledere for de fem nye satsingsområdene.

Prorektor Tor Grande leder nå arbeidet med å få på plass nye ledere for de fem nye satsingsområdene. Utlysningen vil komme i begynnelsen av august.

For å kunne søke må man være fast vitenskapelig ansatt innenfor et av satsingsområdets fagområder som man vil bli frikjøpt fra i en avtalt prosentandel.

– Det vil også være krav til dokumentert erfaring fra prosjektledelse, interesse for tverrfaglig prosjektsamarbeid og ikke minst kjennskap til og interesse for nasjonal og europeisk forsknings- og innovasjonspolitikk, sier prorektor Tor Grande.

Nederst i saken kan du lese mer om hva som forventes av disse faglige lederne.

Satsingsområder er redskap

NTNU har hatt tematiske satsingsområder siden 1999. Vi har i dag 4 tematiske satsingsområder og 3 muliggjørende teknologier. Alle disse skal vare ut 2023.

Disse satsingsområdene er redskap som skal bidra til å gjennomføre NTNUs strategi, bidra til økt tverrfaglig samhandling, svare på prioriteringene i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning (LTP). Ikke minst skal de være et redskap for å posisjonere NTNU mot det europeiske rammeprogrammet Horisont Europa.

Bakgrunn for nye områder

Verdensbildet har endret seg mye siden NTNUs styre vedtok dagens satsinger tilbake i 2013. Vi har et sammensatt utfordringsbilde med krig i Europa og akutte natur-, klima- og samfunnsutfordringer.
Behovet for tverrfaglige løsninger har kanskje aldri vært større enn i dag.

Et NTNU uten tverrfaglige satsinger fram til 2026 vurderte ledelsen derfor ikke som et godt alternativ.
NTNU kjørte en medvirkningsprosess for å identifisere de mulige temaene for de nye satsingene.

Fakultetene meldte inn sine forslag 10. januar i år. Disse forslagene som ble gjenstand for diskusjon på ledersamlingen i slutten av januar.

Det ble da bred støtte for at de tematiske prioriteringene i regjeringens nye LTP er et godt utgangspunkt for NTNUs nye satsinger.

To er videreføringer, tre helt nye

To av disse fem nye områdene er en videreutvikling av dagens satsinger innenfor energi og havrom, mens de andre tre er nye initiativer.

Rektor gikk til styret i mars med forslag om å opprette nye satsinger innenfor disse fem områdene. Hun fikk styrets tilslutning til å opprette disse tverrfaglige satsingene fra 2024.

De nye satsingene får en varighet på 4 pluss 4 år, altså i utgangspunktet ut 2031. Men disse skal evalueres i 2026/27.

Innholdet avklares etter sommeren

De fem forslagene som ble lagt fram for styret, var på overordnet nivå. Styret forutsatte at forslagene skal videreutvikles og forankres i organisasjonen i løpet av 2023.

Fem arbeidsgrupper har fått mandat å konkretisere og avgrense hver av de fem satsningene. Disse arbeidsgruppene legger fram sine forslag innen 21. juni. Rapportene blir lagt fram for diskusjon i dekanmøtet etter sommerferien.

Deretter blir det lagt opp til en medvirkningsprosess før rektor i samråd med dekanmøtet fatter en beslutning om faglig spissing innenfor de fem tverrfaglige områdene.

Legger bedre til rette for tverrfaglighet

Rektor er opptatt av at satsingene skal bidra til Ett NTNU og legge til rette for tverrfaglighet på tvers av fakultetsgrensene. Rektor har derfor vedtatt en ny organisasjon- og ledelsesmodell for de nye satsingene som innebærer at de skal:

1) Organisatorisk ligge på nivå 1.

2) Ha et strategisk råd med interne og eksterne medlemmer.

3) Ha en faglig leder og nestleder fra to ulike fakulteter.

4) Ha en formalisert intern struktur.

Dette betyr at ordningen ved et vertsfakultet, som vi har i dag, faller bort. For å sikre god faglig integrasjon og sterk tilknytning til fakultetene, skal alle nye tverrfaglige satsinger ha et strategisk råd. Dette rådet skal bestå av både interne og eksterne medlemmer. Faglig leder blir sekretær for dette rådet.

Faglige ledere frikjøpes, men beholder rett til å forske

De faglige lederne skal, sammen med sin ledergruppe, sørge for å få ut merverdien av å ha tverrfaglige satsinger.

I dette ligger det altså å bidra til å oppfylle NTNUs strategi, universitetets mål i utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet og svare på de tematiske prioriteringene i langtidsplanen for forskning- og høyere utdanning/Horisont Europa.

De som søker, må altså være ansatt i en fast vitenskapelig stilling ved NTNU. De beholder sin organisatoriske tilknytning, men frikjøpes fra sin ordinære stilling i en avtalt prosentandel. Det skal legges til rette for at de som ansettes skal kunne drive egen forskning.

Interessert? Da er det bare å søke når vervene utlyses over sommeren.