Fortsatt mulighet for KAMD-senter ved Studentersamfundet

NTNU ønsker å utvikle strekningen mellom Studentersamfundet og Hovedbygningen til KAMD. Foto: Mentz Indergaard/NTNU

Bygningsrådets behandling av delområder for campussamling åpner for videre utvikling av senter for kunst, arkitektur, musikk og design (KAMD) i strekningen mellom Studentersamfundet og Hovedbygningen, samt innovasjonsklynge i Hesthagen. Men usikkerhet gjør at NTNU fortsatt undersøker flere løsninger.

Bygningsrådet behandlet 20. april prinsipper for utbygging i to delområder for campussamling. Diskusjonen er hvordan NTNUs behov for nok hensiktsmessige arealer til faglig virksomhet kan balanseres opp mot hensyn til kulturminner og grønt.

Bygningsrådet la i sitt vedtak 20. april vekt på at et KAMD-senter i Grensen, tett på Studentersamfundet, vil kunne oppnå den viktige målsettingen om at universitetet skal integreres tett med byen. De gikk dermed ikke inn for kommunedirektørens innstilling om å stramme inn rammene ytterligere for nye bygg.

Det er viktige diskusjoner og vanskelige avveininger som skal tas, og NTNU er glad for politikernes grundige drøfting av saken. NTNU ønsker primært KAMD i Høgskoleveien – Grensen, men det er usikkert om de stramme rammene her gjør det mulig å utvikle gode løsninger for kunst, arkitektur, musikk og design (KAMD) miljøene, og om det kommer ytterligere begrensninger i den videre behandlingen av reguleringsplanene. Usikkerhet gjør at NTNU fortsatt undersøker flere løsninger.

— For NTNU er det viktigste å få best mulig vilkår for kjernevirksomheten vår.  Vi er glade for at politikerne holder mulighetene åpne for å få til den ønskede koblingen mellom universitetet og byen og jeg har stor forståelse for at dette ikke er enkelt. Det er fortsatt usikkert hva vi reelt kan få til mellom Studentersamfundet og Hovedbygningen. Vi må bruke kreftene på å finne de gode løsningene for fagmiljøene våre, og se hvor det er mulig å få dem realisert, sier rektor ved NTNU Anne Borg

Samler krefter omkring innovasjonsklyngen

I aksen mellom teknologi-, naturvitenskap- og HumSam-miljøene på Gløshaug platået og fagmiljøene for økonomi- og ledelse nede langs Elgeseter gate vil NTNU videreutvikle en innovasjonsklynge. Ambisjonen er å samle innovasjonssterke miljø ved NTNU med miljø for studentinnovasjon, entreprenørskap og et innovasjonssenter som skal samarbeide tett med NTNU-miljøene og næringslivet.

Bygningsrådets vedtak i dette området, gir fortsatt mulighet for å jobbe videre med et bygg på toppen av Vestskråningen for innovasjonstunge naturvitenskapelige fag. Vedtaket gir også åpning for en gangbroforbindelse som skal sikre likeverdig tilgjengelighet mellom Gløshaugplatået og bystrukturen nede i Elgeseter – både for NTNUs fagmiljø og for byens befolkning.

— Vi er fornøyd med Bygningsrådets tilslutning til utbyggingsalternativ i dette området. Det er viktig for NTNU at vi kan få til hensiktsmessige og store nok bygg for vår faglige virksomhet. Vi er også glad for at vi kan jobbe videre med gangbroforbindelse, at den kan kobles til NTNUs bygg, men samtidig også blir en likeverdig og tilgjengelig forbindelse for studenter, ansatte og byens befolkning, sier prosjektdirektør Merete Kvidal.

Les mer om NTNUs campusutvikling.