Hva skjer med campus i 2020?

Regjeringen har bevilget 40 millioner til forprosjekt for NTNU Campussamling i 2020. Statsbygg rigger nå sin organisasjon og starter forprosjektet.

llustrasjon som viser hvor det er utforsket muligheter for nye bygg og ombygginger for å samle NTNUs virksomhet i én campus. Områdene det skal jobbes videre med er ringet inn med gult. Bilde: Eggen arkitekter/Hanna Jones/NTNU.

Regjeringen har bevilget 40 millioner til forprosjekt for NTNU Campussamling i 2020. Statsbygg rigger nå sin organisasjon og starter forprosjektet.

Forprosjekt for campussamling startes opp

I desember ga Kunnskapsdepartementet Statsbygg oppdraget med å videreføre prosjektet for NTNU Campussamling fram til ferdig forprosjekt.

I forprosjektet deler Statsbygg hovedarbeidet inn i prosjektering, programmering og regulering. På nyåret vil Statsbygg kunngjøre anskaffelser for rådgivere og arkitekter som skal prosjektere og programmere.

Parallelt skal innholdet i NTNU Campussamling videreutvikles, og flere tema utredes videre. Blant annet vil det gjøres mer utdypende utredninger av hvor det lar seg gjøre å bygge 92 000 nye kvadratmeter og bygge om 45 000 kvadratmeter. Byggbarhet, geoteknikk, samt hensiktsmessig plassering av fag og funksjoner i de nye og ombygde arealene skal også utforskes mer konkret.

I april forventer Statsbygg å kunne sende inn et planinitiativ til Trondheim kommune. Planinitiativet ligger til grunn når kommunen beslutter at det kan startes opp regulering for byggeprosjektet. Da redegjøres det for formål og område for reguleringsplanen og planlagt bebyggelse med for eksempel volum og høyder.

Geografistudenter studerer 3D-modellen som brukes i planlegging av campussamlingen. Illustrasjonsfoto: Elin Iversen/NTNU

Forventer bred involvering av NTNU-miljøer

I løpet av 2020 forventes det oppstart av involveringsprosessene som skal sikre at universitets behov blir ivaretatt i campussamlingen. NTNU vil gjennom organisering av arbeidsgrupper fra relevante miljø spille inn krav og behov til byggeprosjektet.

Oppgaven vil først å fremst være å beskrive hva som må til av funksjoner og innhold dersom arealene skal kunne støtte universitetets virksomhet på en god måte