Penger til campus og Ocean Space Centre, men skuffelse over forskningskutt

– Vi trenger en enda mer kraftfull satsing på forskning og kunnskap for å kunne løse klimaproblemene og bidra til omstilling. Da er det skuffende å se at regjeringen ikke følger opp med penger, sier rektor Anne Borg. 

Foto: Thomas Høstad / NTNU

– Vi trenger en enda mer kraftfull satsing på forskning og kunnskap for å kunne løse klimaproblemene og bidra til omstilling. Da er det skuffende å se at regjeringen ikke følger opp med penger, sier rektor Anne Borg. 

Samtidig er hun fornøyd med at de tre prosjektene som inngår i NTNUs campusutvikling får bevilgninger.

Den totale bevilgningen til NTNU i statsbudsjettet for 2022 er på 7,3 milliarder kroner. Dette er en realøkning på én prosent i forhold til 2021-budsjettet, korrigert for endringer i pensjonsmodell.

Svekker forskningen

NTNUs ledelse mener den overordnede satsingen på forskning i forslaget til statsbudsjett ikke er offensiv nok.

– Vi trenger en mer kraftfull satsing på forskning for å kunne gi til forskningsbasert utdanning av høy kvalitet, og for å løse vår tids store utfordringer. Forskning er helt nødvendig for å omstille samfunnet og arbeidslivet, sier Borg.

Hun mener det over tid har vært en for svak satsning på langsiktig, grunnleggende forskning.

Rektor er også misfornøyd med at regjeringen svekker Forskningsrådet. Regjeringen foreslår å finansiere opptrappingsplanene i Langtidsplan for forskning og høyere utdanning gjennom omdisponering av midlene til Forskningsrådet.

– Forskningsrådet er en helt sentral aktør for utviklingen av norsk forskning, og som sikrer kvalitetsutvikling og kompetansebygging på nye områder. En svekkelse av Forskningsrådet er også en svekkelse av universitetenes og høyskolenes forskningsevne, påpeker Borg.

Campusutvikling

NTNUs ledelse er fornøyd med at det er bevilget 365 millioner kroner til Statsbygg til forprosjektet for campussamling i Trondheim. Dette er i tråd med det man har bedt om for å bli ferdig med planleggingen i 2023, slik at byggingen kan starte i 2024.

Kostnadsrammen for hele prosjektet er justert til 2021-kroner, og har økt fra 11,6 til 11,9 milliarder kroner.

– Fortsatt mener NTNU at den økonomiske rammen burde ha vært økt med ca. 10 prosent. Det ville sikret de ambisiøse miljøambisjonene i prosjektet, og være i tråd med anmodningsvedtak i Stortinget fra 2016, sier Borg.

Ocean Space Centre får 500 millioner til byggestart i 2022. Dette samsvarer med det Statsbygg har bedt om. NTNU er fornøyd med at det nå endelig er duket for oppstart for det nasjonale kompetansesentret for havromsteknologi. Kostnadsrammen er derimot redusert med ca en milliard i forhold til Statsbyggs kalkyle. Borg viser til at konsekvensen vil bli dårligere forutsetninger for forskning på energisystemer for nullutslipps-skipsfart og konstruksjoner for havvind, elektrifisering av installasjoner og fornybar energi. Dette er viktige områder for det grønne skiftet.

NTNU håper derfor at den nye regjeringen og deres forhandlingspartnere finner rom for å reversere i hvert fall 500 millioner av kuttene for Ocean Space Centre.

– Da kan vi unngå å kutte viktig funksjonalitet som går utover ambisjonene staten har for senteret, understreker rektor.

Det planlagte nye senteret for psykisk helse på Øya får en bevilgning omtrent som ventet, og i tråd med signalene som regjeringen tidligere har gitt. Det er satt av 639 mill. kroner til NTNUs andel av det nye senteret, som bygges sammen med St. Olavs hospital. NTNU har besluttet at det skal være et samlet faglig senter for psykisk helse, men mangler om lag 200 mill. kroner for full finansiering av sin del av prosjektet.

Rektor registrerer at det i statsbudsjettet signaliseres at det tas sikte på å innføre kapitalbelastning for nye bygg ved selvforvaltende universiteter og høyskoler. Det er foreløpig usikkert hva dette vil bety, men rektor understreker at dette ikke må svekke vår evne til å utvikle vår faglige virksomhet og levere utdanning av høy kvalitet.

Studieplasser

Regjeringen viderefører studieplassene som NTNU fikk tildelt til teknologi og grønt skifte, samt ekstraordinære plasser tildelt gjennom Utdanningsløftet i fjor. Dette gjelder i alt 474 nye studieplasser ved NTNU. I tillegg foreslår regjeringen en omprioritering av studieplasser, som vil gi NTNU ti nye studieplasser innen barnevernsutdanning på masternivå.

Som et ledd i finansiering av det femte året på grunnskolelærerutdanningene, øker Kunnskapsdepartementet bevilgningen til institusjoner som tilbyr disse utdanningene, NTNU inkludert. Økningen gis som nye studieplasser. Dette startet i 2021, og regjeringen foreslår en ytterligere økning i 2022.

Pensjonspremie

Rektor registrerer at omlegging til ny premiemodell for pensjon gir et betydelig trekk i bevilgningen for NTNU. Her legger rektor til grunn at omleggingen skal være budsjettnøytral for oss, slik at inntrekket tilsvarer det vi får i faktisk reduserte pensjonskostnader.

Rektor har notert seg at beregninger gjort ved Universitet i Oslo og Universitetet i Bergen tilsier noe annet. Det jobbes nå med beregning av virkningene ved NTNU.