Styrker samarbeidet om forskning i det integrerte universitetssykehuset

Administrerende direktør Tom Christian Martinsen og dekan Siri Forsmo signerte nylig en samarbeidsavtale om støtte til klinisk forskning i regionen.

Lederne samlet Tom Christian Martinsen, dekan ved MH-fakultetet Siri Forsmo, forskningssjef ved St. Olavs hospital Haakon Skogseth og prodekan forskning ved MH-fakultetet Torstein Baade Rø.
Disse vil ha enda mer samarbeid i det integrerte universitetssykehuset: Administrerende direktør ved St. Olavs hospital Tom Christian Martinsen, dekan ved MH-fakultetet Siri Forsmo, forskningssjef ved St. Olavs hospital Haakon Skogseth og prodekan forskning ved MH-fakultetet Torstein Baade Rø. (Foto: Nils Lian, St. Olavs hospital / NTNU)

Avtalen er en formalisering av reorganiseringen av den kliniske forskningsstøtten som tilbys fra St. Olavs hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU i samarbeid. Helse Midt-Norge RHF er oppdragsgiver og finansierer store deler av tjenestene.

– Vi har lang tradisjon for å samarbeide tett under paraplyen det integrerte universitetssykehuset, sier dekan Siri Forsmo. – Målet med avtalen om ny organisering av felles forskningsstøtte er å gi best mulig vilkår for klinisk forskning gjennom å utnytte ressurser på tvers av organisasjonene.

– Jeg har et langt arbeidsforhold med forskning og undervisning ved NTNU som førsteamanuensis i bi-stilling, sier administrerende direktør Tom Christian Martinsen. – Det er åpenbart for meg at vi løser våre samfunnsoppdrag bedre sammen, enn hver for oss. Utdanning, forskning og pasientbehandling som gjensidig kvalitetshevende aktiviteter gir merverdi for både sykehuset og universitetet.

Avtalen signeres av Dekan ved MH-fakultetet Siri Forsmo og administrerende direktør ved St. Olavs hospital Tom Christian Martinsen
Dekan ved MH-fakultetet Siri Forsmo og administrerende direktør ved St. Olavs hospital Tom Christian Martinsen, signerer samarbeidsavtalen om klinisk forskningsstøtte. (Foto: Nils Lian, St. Olavs hospital / NTNU)

Slik organiseres klinisk forskningsstøtte

Forskningssjef ved sykehuset Haakon Skogseth, forteller at det er opprettet fem kliniske forskningsstøtteenheter. Dette er Forskningspoliklinikken, Seksjon for prosjektstøtte, Senter for medisinsk utstyr, teknologi og innovasjon, Enhet for metodestøtte og Helsedatasenteret. Alle enhetene er organisert enten ved St. Olavs hospital eller MH-fakultetet.

– Nå legger vi enda bedre til rette for at det faglige tilbudet er likt for alle forskere i regionen uavhengig av hvem som yter tjenesten. Vi har fått på plass kompetente ledere for enhetene som vil sikre god samhandling og likeverdige tjenester. Samkjørte og tilgjengelige støttefunksjoner vil også være et bidrag til bedre vilkår for at klinikere kan drive forskning og undervisning, avslutter forskningssjefen som selv har bi-stilling ved NTNU.

Forskningsstøtte ved MH-fakultetet

– Det finnes også felles forskningsstøtte organisert på fakultetssiden, blant annet avansert MR-utstyr, dataanalyseverktøy og analyseinfrastruktur for gener og proteiner, forteller prodekan for forskning ved MH-fakultetet, Torstein Baade Rø. – I tillegg er det etablert støtte for EU-søknader og større forskningssentersøknader. Det er et mål at all infrastruktur og støttetjenester har «en vei inn» uavhengig av hvor den er organisert, og at disse tjenestene har samme tilgjengelighet for ansatte på St. Olavs hospital og NTNU, ifølge forskningsdekanen.

Flere samarbeidsområder

Både den nytilsatte direktøren for universitetssykehuset og dekanen ved MH-fakultetet er tydelige på viktigheten av et velfungerende samarbeid mellom organisasjonene.

– Kanskje spesielt i en tid med økonomiske utfordringer i begge organisasjoner må vi hegne om det integrerte universitetssykehuset og ha som mål å styrke samarbeidet ytterligere framover, sier Martinsen.

– Selv om MH-fakultetet etter hvert har aktiviteter på mange områder og i mange byer, vil universitetssykehuset i Trondheim være vår største og viktigste arena for samarbeid med spesialisthelsetjenesten, legger Forsmo til.

De to lederne peker på flere tema hvor samarbeidet kan utvikles. I fjor ble rammeavtalen om kombinerte stillinger mellom de to organisasjonene revidert. Her er det behov for et felles oppfølgingsprosjekt for å se på rekruttering og rammevilkår for ansatte i kombinerte stillinger. Videre er det områder innenfor infrastruktur og støttefunksjoner for den faglige aktiviteten som har potensial for videreutvikling. Det omfatter både forskning, innovasjon og utdanning. For eksempel hvordan organisasjonene sammen tilrettelegger for god klinisk praksistrening, tar i bruk nye undervisningsmetoder og planlegger for undervisning.

– Vi er gode på samarbeid i dag, men jeg tror vi kan bli enda bedre i framtiden, avslutter Martinsen.

Kontaktpunkt for klinisk forskningsstøtte: https://www.stolav.no/avdelinger/sentral-stab/forskningsavdelingen/