SFF – en nøkkelfaktor i utviklingen av norsk forskning

Tildelingen av et senter for fremragende forskning (SFF) er noe av det aller største et norsk forskningsmiljø kan oppnå og gir en sikker finansiering av fri og banebrytende forskning ti år. Gratulerer til May-Britt Moser og forskningsmiljøet ved Kavli-instituttet for nevrovitenskap med tildelingen av ny SFF!

Professor May-Britt Moser skal lede den nye SFF-en Centre for Algorithms in the Cortex (CAC) ved Vavli-instituttet for nevrovitenskap. Foto: Torleif Kvinnesland

Tildelingen av et senter for fremragende forskning (SFF) er noe av det aller største et norsk forskningsmiljø kan oppnå og gir en sikker finansiering av fri og banebrytende forskning ti år. Gratulerer til May-Britt Moser og forskningsmiljøet ved Kavli-instituttet for nevrovitenskap med tildelingen av ny SFF!

Av Tor Grande, prorektor for forskning og formidling

Foto: Thor Nielsen/NTNU

SFF er kanskje det mest vellykkede verktøyet for å styrke kvaliteten i norsk forskning og vært en nøkkelfaktor i utviklingen av norsk forskning. Grunnleggende nysgjerrighetsdrevet forskning er svært viktig for at vi skal lykkes med det grønne skiftet og omstillingen av det norske samfunnet, og for kunnskapssektoren mer generelt.

NTNU har som strategisk mål å utvikle flere fagmiljøer i verdensklasse, og sentre for fremragende forskning er et viktig virkemiddel for å nå dette målet.

Ti SFF-sentre ved NTNU har levert fremragende forskning i ti år

Vi har siden senterordningen ble lansert i 2003 (SFF I) vært vertskap for ti slike sentre. Vi fikk fire sentre i den første tildelingsrunden og ble naturlig nok svært skuffet da vi ikke fikk noen nye sentre da andre generasjon ble tildelt i 2007.

Desto større var gleden da hele fire nye SFF-er ble tildelt NTNU i 2013. Disse fire sentrene har nå hatt finansering over ti år. Dette har gitt gode rammevilkår for å drive forskning på høyt internasjonalt nivå, og ett av disse sentrene fikk Nobelprisen i 2014 som et tydelig bevis på dette.

Sentrene har i de ti årene de har eksistert publisert på høyt nivå, styrket sine faglige nettverk, rekruttert talentfulle forskere hit til NTNU og tiltrukket seg annen ekstern finansiering i sterk konkurranse med andre.

NTNU ble i fjerde tildelingsrunde tildelt to SFF-er i (2017-2027). SFF PoreLab – Porous Media Laboratory og SFF QuSpin – Center for Low Dissipation Quantum Spintronics vil fortsette å levere fremragende forskning fremover.

Forskning på høyt internasjonalt nivå

Gratulerer til professor May-Britt Moser og CAC – Centre for Algorithms in the Cortex med tildelingen! Forskingsmiljøet på Kavli Institute for Systems Neuroscience har gjennom mange år levert fremragende forskning og viktige vitenskapelig publikasjoner.

SFF-tildelingen vil gi gode rammevilkår til å styrke og fortsette forskningsaktiviteten på høyt internasjonalt nivå. Vi ser fram til å følge dere fremover mot nye mål innen forskningsarbeidet.

Bekymret over kutt i forskningsmidler

Det er imidlertid med bekymring vi konstaterer at NTNU nå får et redusert antall SFF-sentre etter denne tildelingen. Dette skjer i en tid med stramme budsjetter og mindre muligheter til å få finansiert grunnleggende forskning gjennom andre programmer nasjonalt.

De nasjonale kuttene i tildeling av forskningsmidler vi har vært vitne til i år, blant annet kutt i SFF-midler med 20 prosent, vil medføre alvorlige ringvirkninger for NTNU som et forskningstungt universitet.

Vi vil nå i årene som kommer bli mer avhengig av å konkurrere godt i Horisont Europa og da spesielt innenfor ERC-virkemidlet dersom vi skal klare å nå våre høye forskningsambisjoner. NTNU-forskere har de siste årene gjort det svært godt når det gjelder tildeling av ERC-midler, og det er vi svært stolte av.

Når det gjelder neste SFF-utlysning omlag fem år er det viktig å starte arbeidet allerede nå med å forberede våre fremste forskningsmiljø på å posisjonere seg. Vi må berede grunnen for å få frem gode kandidater til neste utlysningsrunde. De som har ambisjoner om å nå igjennom neste gang, må begynne arbeidet allerede nå.

Et SFF senter bidrar til å løfte forskningskvaliteten og har ringvirkninger langt utenfor senterets kjerne, det er våre nåværende Kavli og Amos SFFer to gode eksempler på.