Skal ansette rektor og utrede ledelsesmodell

Styret ved NTNU har vedtatt at stillingen som rektor skal lyses ut nå, men at det skal brukes tid på å utrede ny ledelsesmodell.

Bilde av Hovedbygningen på Gløshaugen i Trondheim. Snø på bakken og på taket
Foto: Maren Agdestein/NTNU

This article is also available in English.

Etter at Anne Borg gikk av som rektor i desember, har det blitt stilt spørsmål om NTNU burde gå tilbake til en ordning med valgt rektor. Styremedlem Aksel Tjora ba i etterkant av forrige styremøte om at en sak om valgt eller ansatt rektor skulle opp på styrets møte i dag, 22. januar. Det var lagt opp til at styret skulle diskutere og beslutte om NTNUs ledelsesmodell skal utredes eller ikke.

Et flertall i styret mente at det er for kort tid til å utrede ledelsesmodell innen utgangen av juni 2024, slik det var skissert i det opprinnelige forslaget til vedtak. Flere av styremedlemmene viste til at temaet er for viktig til en utredning gjort i hastverk.

Det ble også vist til at en utredning vil være tids- og kostnadskrevende i en tid der det allerede er press på både økonomiske og administrative ressurser, og at et slikt arbeid vil gå på bekostning av andre viktige oppgaver.

Utrede over tid

I tillegg har Kunnskapsdepartementet gitt tydelig beskjed om at NTNU ikke kan ha konstituert rektor i mer enn seks måneder. Hvis ledelsesmodell skulle blitt uredet nå, måtte NTNU ha lyst ut stillingen som rektor for en periode på 1,5 år – ut den opprinnelige perioden til Anne Borg.

Dermed vedtok styret følgende, etter redegjørelse og diskusjon av saken:

  1. Styret anbefaler en utredning og ber rektor komme tilbake til styret med forslag til et mandat for en utredning av styringsmodell ved NTNU etter at ny rektor er tilsatt fram til 31. juli 2029.
  2. Styret understreker at et eventuelt skifte av styringsmodell vil først kunne skje 1. august 2029.

Rektorstillingen lyses ut

Styret skulle også ta stilling til prosess for rekruttering av ny rektor til åremålsstilling. Styret besluttet at stillingen skal lyses ut som et åremål på fem og et halvt år, med varighet til og med 31. juli 2029.

Styret var positive til forslaget om å opprette en intern søkerkomité som kan bidra til å få flere kandidater til stillingen. Komiteen skal bestå av representanter fra ulike fagområder ved NTNU. Styret støttet også kravet om professorkompetanse, og det ble gitt tilbakemelding om at utlysningsteksten må få fram at søkerne må ha forståelse for akademisk frihet.

Stillingen lyses ut 23. januar i år, med søknadsfrist 20. februar 2024.

Ingen konstituert prorektor

Rollen som prorektor for forskning og formidling har stått ubesatt siden Tor Grande ble konstituert som rektor i desember. Styret hadde ingen innvendinger til rektoratets anbefaling om at det ikke konstitueres en prorektor for forskning og formidling fram til ny rektor er på plass.

Oppgavene innenfor forskningsområdet overføres i hovedsak til prorektor for nyskaping, Toril Hernes. Ansvaret for Universitetsbiblioteket overføres til direktør for organisasjon og infrastruktur, men Tor Grande vil fortsatt lede Bibliotekrådet.

Ledelse av Internt prosjektstyre for campussamling overføres fra rektor til prorektor for utdanning, Marit Reitan.
I tillegg vil rektor invitere dekaner og direktør for Vitenskapsmuseet til å lede ulike utvalg som i dag ligger til en av prorektorene.

Marit Reitan fortsetter som stedfortreder for rektor.