6,9 milliarder til Ocean Space Centre

Regjeringen foreslår å bevilge 6,9 milliarder til å bygge Ocean Space Centre. Senteret vil bli et av verdens mest avanserte for forskning, utdanning og innovasjon innen havromsteknologi og være en nasjonal forskningsinfrastruktur for norske forskningsmiljøer og næringsliv. Samtidig er prosjektet kuttet med om lag en milliard.

STOR BEVILGNING: Linda Hofstad Helleland og Iselin Nybø hadde med seg en stor nyhet da de mandag tok turen til havbassenget på Tyholt i Trondheim. Her flankert av KrF-politiker Geirmund Lykke, NTNU-rektor Anne Borg, SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv og stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H). Foto: Pål Leraand/ SINTEF)

Regjeringen foreslår å bevilge 6,9 milliarder til å bygge Ocean Space Centre. Senteret vil bli et av verdens mest avanserte for forskning, utdanning og innovasjon innen havromsteknologi og være en nasjonal forskningsinfrastruktur for norske forskningsmiljøer og næringsliv. Samtidig er prosjektet kuttet med om lag en milliard.

–  Dette er en stor merkedag for det norske maritime kompetansemiljøet. Verden står overfor stadig mer komplekse utfordringer, også knyttet til havrommet, og vi skal drive forskning og utdanne kandidater som kan bidra til at utviklingen av både eksisterende og nye havnæringer skjer på nye og bærekraftige måter. Bevilgningen til Ocean Space Centre er et betydelig grep for å få til dette, sier rektor Anne Borg ved NTNU.

Grønn omstilling

NTNU og SINTEF har allerede verdensledende miljøer innenfor maritim og marin forskning, utdanning og innovasjon, men framtidens behov krever verdensledende forskningsinfrastruktur med helt ny funksjonalitet for å lykkes med den grønne og digitale transformasjonen.  Havnæringene står overfor store endringer og utfordringer som påvirker hele landet vårt. Det forventes en betydelig global vekst i havnæringer som fiskeri, havbruk, fornybar energi til havs og maritim industri. Samtidig synker inntektene fra oljesektoren til fordel for andre energiløsninger som etterspørres for å nå verdens klimamål. Å lykkes med denne omstillingen er avgjørende for arbeidsplassene i den store leverandørindustrien.

–  Ocean Space Centre er helt avgjørende for fortsatt norsk lederskap innen de viktige havnæringene. Skal vi skape de nye arbeidsplassene og den grønne omstillingen norsk næringsliv trenger må vi satse på forskning og utdanning innen havromsteknologi, sier konsernsjef i SINTEF Alexandra Bech Gjørv.

Det var statsrådene Iselin Nybø og Linda Hofstad Helleland som kunne avsløre nyheten om at en bevilgning på 6,9 milliarder vil være en del av forslaget til neste års statsbudsjett. Et endelig svar på om Ocean Space Centre får den nødvendige finansieringen kommer ikke før Stortinget har ferdigbehandlet statsbudsjettet. Reguleringsplanen ble godkjent av bystyret i Trondheim kommune 2. september. Planlagt byggestart er sommeren 2022.

Redusert ramme

Beregningene i forprosjektet viser at et fullverdig Ocean Space Centre vil ha en prislapp på 7,9 milliarder kroner. Regjeringens foreslår en bevilgning på 6,9 mrd.

– Vi er glade for at regjeringen foreslår denne store bevilgningen. Nå må vi se hva det betyr for oss at rammen er lavere enn forespeilet kostnad i forprosjektet. Vi har vært tydelig på at en reduksjon av bevilgningen ikke må gå ut over kritisk funksjonalitet som begrenser ambisjonene staten har med senteret. Det vil vi fortsette å synliggjøre fram til statsbudsjettet er vedtatt i Stortinget, sier rektor Anne Borg.

–  Reduksjonen på om lag en milliard treffer forskning på energisystemer for nullutslipps-skipsfart og konstruksjoner for havvind og fornybar energi. Dette er viktige områder for det grønne skiftet i norsk næringsliv, og vi må arbeide videre med høye ambisjoner om å lukke dette gapet, sier konsernsjef i SINTEF Alexandra Bech Gjørv.

Kontaktpersoner:

Olav Bolland,  dekan fakultet for ingeniørvitenskap v/NTNU, olav.bolland@ntnu.no, tlf. 91897209
Espen Sletvold, kommunikasjonsansvarlig fakultet for ingeniørvitenskap v/NTNU, espen.sletvold@ntnu.no, tlf. 97128188

Fakta

 • Ocean Space Centre blir det nasjonale kunnskapssenteret for havromsteknologi og vil drives som en nasjonal forskningsinfrastruktur åpent tilgjengelig for forskningsmiljøer og næringsliv.
 • Ocean Space Centre består av utdannings- og forskningsinfrastruktur på Tyholt i Trondheim, og Fjordlab med installasjoner utenfor Trondheim, Hitra/Frøya og Ålesund der teknologier testes under reelle driftsforhold.
 • Infrastrukturen på Tyholt i Trondheim vil bygges på tomten hvor Marinteknisk senter ligger i dag,. Deler av dette anlegget vil rehabiliteres, mens det meste blir nybygg.
 • Senteret skal legge til rette for maritim og marin utdanning, forskning og utdanning med blant annet oppgradert forskningsinfrastruktur for testing av havkonstruksjoner under kontrollerte former, gjennom datasimuleringer og bassengtester.
 • Statsbygg vil bli byggherre. NTNU vil forvalte statens eierskap til senteret.
 • Byggestart: 2022
 • Byggeperiode: 2022 – 2028
 • Byggingen vil skje i ulike etapper. Det første bygget vil være klar for innflytting i 2024.
 • Reguleringsplanen for Ocean Space Centre er godkjent av bystyret i Trondheim kommune.
 • Endelig beslutning om finansiering tas av Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2022.
 • Finansieringsmodellen av senteret må også godkjennes av EFTAS overvåkningorgan ESA.
 • Ansatte og studenter flytte midlertidig til Jonsvannsveien 82 og Torgardsvegen 12 fra sommeren 2022. Midlertidig opphold i Jonsvannsveien vil bli ca to år, i Torgardsvegen vil det bli noe lengre.