53 flyktninger tatt opp ved NTNU dette semesteret

I alt 53 flyktninger er tatt opp ved NTNU i vårsemesteret gjennom en egen opptaksordning. Av disse kommer 47 fra Ukraina.

Hovedbygningen på Gløshaugen på vinterstid
Foto: Aziz Nasuti

I tillegg kommer to fra Syria, to fra Belarus, en fra Kirgisistan og en fra Eritrea. Flykningene har nå begynt å studere enkeltemner som undervises på engelsk ved seks ulike fakulteter. De fleste er tatt opp på bacheloremner.

Dette semesteret tar også 29 flyktninger norskundervisning ved NTNU, noen av dem begynte på språkopplæringen i fjor høst. Kapasiteten innenfor norskopplæring ble i fjor høst utvidet.

Færre feilsøknader

– Det var vesentlig færre feilsøknader denne gangen, enn i fjor sommer. Vi har åpenbart nådd bedre fram med informasjon om opptakskriteriene. Dette er viktig fordi vi i utgangspunktet visst lite om flyktningenes behov og livssituasjon. Nå har både vi og kommunene høstet verdifull erfaring som gjør at vi kan bli mer treffsikre i tilbudene til høsten 2023, sier seniorrådgiver Roar Tobro som leder Ukraina-gruppa i Fellesadministrasjonen. Denne gruppa har siden krigsutbruddet i februar 2022 jobbet med NTNUs oppfølging av flyktninger fra krigen i Ukraina.

I fjor tildelte Kunnskapsdepartementet universitetene og høgskolene egne studieplasser for flyktninger som kom til Norge i 2022 som følge av krigen i Ukraina. Det ble etablert en «fast track» opptaksordning, utenom det ordinære opptaket. Ved NTNU tok man da opp i alt 46 flyktninger gjennom fortløpende opptak helt til semesterstart i august.

Kunne bare søke emner i vår

NTNU har stilt som krav at flyktningene må ha fullført videregående skole i hjemlandet og de må ha bestått en engelsk-test. For de som ikke har en slik test fra tidligere, kan denne tas hos Folkeuniversitetet – finansiert av NTNU. I tillegg blir det vurdert individuelt om de er faglig kvalifisert.

Før høstsemesteret kom det i alt 164 søknader fra flyktninger, hvorav 46 ble tatt opp. En stor andel begynte på internasjonale masterprogram.

I vårsemesteret består tilbudet bare av enkeltemner. Flyktningene kunne velge mellom hele 373 ulike emner som undervises på engelsk på bachelor-, eller masternivå. Av de 53 studentene som her ble tatt opp begynte seks på studier i Gjøvik og seks i Ålesund. De øvrige 41 befinner seg i Trondheim.

Planlegger høstens opptak

De norske universitetene og høgskolene fikk færre søknader enn forventet fra flyktninger i fjor. Det viste seg at det ikke var så mange av flyktningene som var i studentalder. De var enten yngre, eller eldre. Majoriteten var kvinner og mange hadde omsorgsansvar. Ved NTNU registrerte man også stor variasjon i engelsk-kompetansen hos søkerne.

– Mangelfulle språk-kunnskaper er åpenbart en barriere for mange. Vi må se på om vi kan etablere en egen engelskopplæring til høsten, kanskje også som et forkurs i sommer. Vi tenker også å engasjere flere ukrainske studentassistenter som kan bistå flyktningene, sier Roar Tobro.

Til høstens opptak av flyktninger vil NTNU sannsynligvis kopiere mye fra fjorårets opplegg. Det vil bety opptak til program der fagmiljøene kan legge til ekstraplasser. I tillegg vil det også for høstsemesteret bli mulig å søke om opptak på enkeltemner. Sannsynligvis vil det også i år bli et rullerende opptak helt fram til semesterstart, ettersom flyktningene vil komme til Norge gjennom hele året.

Etter at flyktningene er tatt opp ved NTNU fases de inn i det ordinære mottaksprogrammet for internasjonale studenter. Det er en bevisst strategi å ikke behandle flyktningene annerledes enn andre internasjonale studenter.

Må flyktningene betale skolepenger?

Det største usikkerhetsmomentet foran høstsemesteret er innføringen av skolepenger.

– Foreløpig vet vi ikke om denne ordningen også vil omfatte studenter som har flyktningstatus. Jeg er overrasket over hvor lite oppmerksomhet dette har fått så langt i debatten om innføringen av skolepenger, sier Tobro.

Det var 21 prosent færre søkere fra land utenfor EU/EØS til de ordinære to-årige internasjonale masterprogrammene ved siste utlysning (søknadsfrist 1.desember 2022). Antall søkere gikk ned fra 9254 i 2021, til 7315 i 2022. Det forventes at antallet som takker ja til plass på NTNU vil falle dramatisk når detaljene i skolepengeordningen blir offentliggjort.

Forventer 35.000 flyktninger

I 2022 ble det bosatt ca. 31.000 flyktninger i Norge, hvorav ca. 27.000 kom fra Ukraina. I år estimerer Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) at om lag 35.000 flyktninger vil komme til landet.

Nærmere informasjon om studietilbudet for flyktninger ved NTNU finnes her