Ønsker 200 studieplasser for flyktninger fra Ukraina

NTNU ønsker å bli tildelt 200 midlertidige studieplasser for ukrainske flyktninger fra i høst. Blir pågangen stor så er NTNU innstilt på å øke kapasiteten til 250 plasser, viser en oversikt som universitetet nylig har sendt til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKdir).

Immatrikuleringen i Trondheim i 2021. Foto: Thor Nielsen / NTNU

NTNU ønsker å bli tildelt 200 midlertidige studieplasser for ukrainske flyktninger fra i høst. Blir pågangen stor så er NTNU innstilt på å øke kapasiteten til 250 plasser, viser en oversikt som universitetet nylig har sendt til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKdir).

Av: Jan Erik Kaarø

Dette betyr at Norges største universitet kan ta mot inntil 25 prosent av de 1.000 ekstra studieplassene som regjeringen har sagt at den vil finansiere.

Rom for 1.000 – 1.500 flyktninger

I praksis kan antallet flyktninger som kan tas opp i Trondheim, Gjøvik og Ålesund bli vesentlig høyere. Ledelsen ved NTNU regner nemlig med at mange av flyktningene primært ønsker å studere på deltid. Innenfor en kvote på 200 heltids studieplasser kan det derfor fort bli rom for å gi et studietilbud til 1.000 – 1.500 flyktninger, hvis behovet tilsier dette.

Deltidsstudier mest aktuelt

brevet til HKdir pekes det på at et flertall av flyktningene som er aktuelle for å ta høyere utdanning vil være kvinner, og mange av dem har omsorgsansvar. En del vil trolig også ønske å fortsette som digitale fjernstudenter på ukrainske universitet, som de kan supplere med å ta enkeltemner i Norge. NTNU tror mange av flyktningene like mye har behov for tilgang til et aktivt studentmiljø og lesesalsplasser, som tradisjonelle gradsstudier.

Dette er forhold som tilsier at mange av flyktningene ikke ønsker å bli heltidsstudenter. Derfor ønsker NTNU stor fleksibilitet i fordelingen av studieplasser, og vil tilrettelegge for ulike hybride løsninger Det viktigste vil være å gi studietilbud som tar hensyn til flyktningene sine ulike behov og livssituasjon

Har kartlagt engelskspråklige tilbud

Ledelsen har kartlagt de studietilbudene som det kan være aktuelt å tilby flyktninger fra krigen i Ukraina;

  • Introduksjonskurs (kortkurs) i norsk og videregående norskopplæring trinn 1 – 4.
  • 275 bachelor-emner som undervises på engelsk. Slike emner tilbys i alle tre byer.
  • 63 internasjonale engelskspråklige masterprogram.
  • Innpassing i pågående engelskspråklige masterprogram som ble startet høsten 2021.
  • Kompletterende utdanning for sykepleiere med profesjonsutdanning fra utenfor EU/EØS (deltid over 1,5 år). Dette forutsetter at Helsedirektoratet fraviker sitt krav om språkkompetanse i norsk for denne gruppen.

Åpner for søknader i juni

Ledelsen ved fakultetene har fått frist til 23.mai med å gå detaljert gjennom sine studietilbud innen disse områdene og estimere hvor mange flyktninger de kan ta inn på ulike bachelor- og masteremner, samt på de internasjonale masterprogrammene som skal starte høsten 2022.

Kunnskapsdepartementet har varslet at den vil offentliggjøre fordelingen av studieplasser i begynnelsen av juni. På dette tidspunktet forventes også de nasjonale opptaksreglene for flyktninger å være klare. Samtidig må det lages en lokal opptaksforskrift for NTNU.

Først deretter kan NTNU begynne å ta inn studenter med flyktningstatus. Studietilbudet og søknadsskjema vil da bli presentert på NTNUs Ukraina-nettside. Planen er å foreta fortløpende opptak gjennom sommeren og fram til studiestart i høst.