ABC – ta grep for bedre psykisk helse!

Hva tenker du på når du hører begrepet psykisk helse? Hvis du tilhører majoriteten, tenker du feil.

Fire blide kvinner med håndformasjon i gymsal
Foto: Colourbox

Dette er et blogginnlegg. Det gir uttrykk for skribentens mening.

Skrevet av

For de fleste assosierer begrepet psykisk helse med psykisk sykdom, plager, problemer og behov for helsetjenester – behovet for å ha noen å snakke med. Vi ønsker å dreie ut denne tenkningen mot noe helt annet: Psykisk helse er noe vi alle har, gjennom hele livet. Som kan være god eller dårlig. På samme måte som vi kan gjøre noe for den fysiske helsa vår (fysisk aktivitet, sunt kosthold), kan vi gjøren noe for den psykiske med noen enkle grep. Det er en god nyhet for mange. Men hva slags grep er det snakk om?

ABC-satsing for folkehelsa i Trøndelag

ABC for god psykisk helse er kunnskap om hvilke små valg i hverdagen som kan styrke den psykiske helsa. ABC er en forkortelse for de tre engelske ordene ActBelong Commit. På norsk har vi oversatt rådene til: Gjør noe aktivt – Gjør noe sammen – Gjør noe meningsfylt. A) Det er bra for vår psykiske helse at vi holder oss aktive, fysisk, mentalt, spirituelt og sosialt, B) gjør noe sammen med andre og er en del av et fellesskap og C) engasjerer oss i meningsfulle aktiviteter. Dette går fram av et solid kunnskapsgrunnlag fra omfattende forskning på psykisk helse internasjonalt. Det at ABC fungerer som folkehelsekampanje er også godt dokumentert fra Australia og Danmark.

Folkehelsealliansen i Trøndelag, en sammenslutning av 53 partnere har tatt i bruk ABC i sin folkehelsesatsing. Dette er det første store initiativet i Norge som har som formål å heve befolkingens helsekompetanse på psykisk helse. Dette har vakt oppsikt i Regjeringen. Folkehelsealliansen i Trøndelag, Røde Kors i Trøndelag, HUNT forskningssenter NTNU, Helsedirektoratet og Trøndelag fylkeskommune lanserer derfor nå å en kampanje finansiert over Statsbudsjettet som en regional pilot for en nasjonal strategi.  

Motivasjonen og begrunnelsen for å bruke ABC-en er flerdelt

ABC kan tas i bruk som enkle leveregler for den enkelte, som råd om hva den enkelte kan gjøre for andre, som et rammeverk for å ta vare på barn i barnehager og skoler og studenter, ta vare på ansatte i arbeidslivet, som en gjennomgående teori i folkehelsearbeidet i kommunene og som inspirasjon for frivilligheten til å inkludere flere i sosiale og meningsfulle aktiviteter.

Mer fokus på å gjøre selv

ABC kan bidra til å endre måten vi tenker på i psykiatrien og i helsetjenestene. Jeg tenker vi må vende oss bort fra hjelper-hjelpetrengende, makt-avmakt og ekspert-uvitende-relasjoner, til mer samarbeid og samskaping med pasienter: Hva er det du liker å gjøre? Hva kan du bidra med slik at du også får det bedre? Hva tror du det er smart for deg å gjøre for at du skal få det bedre? Hvordan kan jeg hjelpe deg med å komme i gang? Alle har et behov for å bli lyttet til, trodd på, og ivaretatt emosjonelt. Men vi har trolig snakket for mye og gjort for lite, hatt for stort fokus på den enkeltes indre verden, på terapi basert på samtale og for lite fokus på hva den enkelte kan gjøre for seg selv og for andre. For det er gjennom aktivitet i tråd med ABC at tankeinnhold endres fra bekymring og grubling til tanker som styrker kropp og sjel.

WHOs definisjon på psykisk helse

WHO definerer psykisk helse som: «en tilstand av velvære der individet kan realisere sine muligheter, kan håndtere normale stress-situasjoner i livet, kan arbeide på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra overfor andre og i samfunnet». Det er dette vi kan fremme gjennom å spre kunnskap om ABC; Gjør noe aktivt – Gjør noe sammen – Gjør noe meningsfylt.