Godt studentinnovasjonsmiljø skal bli enda bedre

– NTNU skal ha det beste studentinnovasjonsmiljøet i Norge. Alle studenter som går med en gründer i magen, skal komme til oss, sier Toril Hernes, prorektor for nyskaping.

To kvinner holder i en rapport
I forrige uke fikk prorektor Toril Hernes overrakt en rapport med anbefalinger som skal gjøre et godt innovasjonsmiljø enda bedre. Her sammen med dekan Monica Rolfsen. Foto: Anne Katharine Dahl/NTNU

Fredag fikk prorektoren overrakt en rapport med anbefalinger som skal gjøre et godt innovasjonsmiljø enda bedre.

Det er et utvalg ledet av dekan Monica Rolfsen ved Fakultet for økonomi som har kartlagt økosystemet for studentinnovasjon, og som nå legger fram en rekke konkrete forslag til tiltak.

– NTNU har allerede et svært godt utviklet økosystem i Trondheim, med hovedaktivitet ved Gløshaugen. I dette økosystemet er frivillige studentorganisasjoner sentrale, tett koblet til SFU Engage og NTNUs Entreprenørskole, sier Monica Rolfsen, som peker på at det også skjer mye bra studentinnovasjon i de andre to studiebyene.

Innovasjonskultur i Ålesund

– Flere av utdanningsprogrammene ved NTNU på Gjøvik inneholder fag med innslag av innovasjon og entreprenørskap. Samtidig er det et stort potensial i å øke engasjementet hos studentene gjennom samarbeid med industri og offentlig sektor, sier Rolfsen.

Dekanen trekker også fram kulturen som er etablert i Ålesund.

– Studentbedriftene i Ålesund som blir etablert gjennom de to bachelorprogrammene, gjør det godt i nasjonale og europeiske konkurranser for studententreprenørskap, og har vunnet flere ganger. Studentbedriftene utgjør en sentral del av entreprenørskapskulturen ved NTNU i Ålesund, og gir ringvirkninger i det lokale økosystemet. Denne kulturen har vært med på å skape omdømmet til NTNU i Ålesund som en campus hvor innovasjon er i sentrum, og hvor studentene gjennom studier og studentfrivillighet er aktive i innovasjon og entreprenørskap.

Legge til rette for erfaringsutveksling

– Vi mener NTNU bør legge til rette for erfaringsutveksling på tvers av campuser og fagmiljøer, sier Monica Rolfsen, som understreker at det er avgjørende at studentene selv har eierskap til og ansvar for prosjektene.

En viktig faktor som utvalget peker på som suksesskriterium, er tilgangen på identitetslokaler for entreprenørskap. Derfor var det ikke tilfeldig at rapporten ble overrakt i «Gruva», Norges største areal for studentinnovasjon. Og som en av studentene selv kommenterte: «Disse lokalene har vært så utrolig viktige for meg som entreprenørstudent. Jeg håper vi får beholde dem i mange år framover!».

Det kunne både dekanen og prorektoren love. Og når det nye Innovasjonssenteret kommer på plass, blir det enda bedre, sa Monica Rolfsen.

– Vi bruker allerede mye penger på tiltak til studentinnovasjon. Vi må hele tiden vurdere om vi bruker midlene riktig. Kanskje skal vi også bruke mer penger. Nå skal jeg i alle fall studere forslagene i rapporten nøye, avsluttet prorektor Toril Hernes.

Rapport: Helhetlig økosystem for studentinnovasjon ved NTNU