Milepæl for Ocean Space Centre

Ocean Space Centre rykker stadig nærmere en realisering. En ny rapport fra Statsbygg bekrefter at forskningssenteret kan realiseres på dagens tomt på Tyholt i Trondheim, innenfor tidligere beregnede kostnadsestimater. 

NTNU Tyholt campus 2009. Foto: Erik Børseth, Synlig design og foto as/NTNU

Ocean Space Centre rykker stadig nærmere en realisering. En ny rapport fra Statsbygg bekrefter at forskningssenteret kan realiseres på dagens tomt på Tyholt i Trondheim, innenfor tidligere beregnede kostnadsestimater. 

Ocean Space Centre er fremtidens nasjonale senter for utdanning, forskning og teknologiutvikling for i havromsnæringene, med stor betydning for Norge som havnasjon.

Ny rapport bekrefter at prosjektet kan realiseres

I november 2018 valgte regjeringen konsept for senterets nye laboratorier og utdanningslokaler. Det valgte konseptet betegnes som Ocean Space Laboratories, og Statsbygg fikk i oppdrag å utarbeide en såkalt OFP-rapport, som avklarer overordnede rammer for prosjektet.

OFP-rapporten er nå overlevert Nærings- og fiskeridepartementet. Den viser at laboratoriene kan bygges på den eksisterende tomten på Tyholt, og at planleggingsarbeidet kan gå videre til neste fase.

– Ocean Space Centre er et av våre viktigste og største byggeprosjekter på forskningsfronten. Derfor er jeg er glad for at planleggingen av Ocean Space Laboratories har passert enda en milepæl, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Kostnadsberegninger bekreftet

Rapporten fra Statsbygg bekrefter tidligere kostnadsestimater, med en beregnet investering (P50) på 6,2 milliarder kroner. Det samlede arealet til laboratorier, utdanning og kontorer på Tyholt er omkring 48.000 kvadratmeter, redusert med ti prosent sammenlignet med tidligere beregninger.

– Jeg er godt fornøyd med at en har funnet fram til arealeffektive løsninger og at arealet er redusert siden forrige utredning. At kostnadsberegningene er så stabile gir trygghet for det videre arbeidet, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik (FrP).

Gjennomføring haster

Ocean Space Centre skal drives av NTNU og SINTEF, og vil erstatte dagens marintekniske senter på Tyholt i Trondheim. Dagens anlegg er nedslitt og umoderne. De eldste laboratoriene er fra 1939, og det store havbassenget ble åpnet i 1981.

– Tidligere utredninger har slått fast at utbyggingen er samfunnsøkonomisk lønnsom, og den nye rapporten bekrefter tidligere beregninger. Nå er det avgjørende viktig å holde tempo, slik at senteret kan realiseres så raskt som mulig. Det betyr at det må bevilges midler til neste fase i statsbudsjettet for 2020, sier Vegar Johansen, administrerende direktør i SINTEF Ocean.

Olav Bolland, dekan ved NTNUs fakultet for ingeniørvitenskap, legger vekt på betydningen for kvalitet i utdanning.

– God undervisning gir gode ingeniører og forskere som er nødvendig om Norge skal beholde sin posisjon som en maritim stormakt. For at NTNU skal kunne tilby best mulig undervisning er det avgjørende med moderne utstyr. Ocean Space Centre vil gi studentene på NTNU tilgang til utstyr og fasiliteter som gjør det mulig å være fortsatt fremst i verden på undervisning og forskning. Gode fasiliteter vil også gjøre oss mer attraktive for utenlandske studenter og PhD-kandidater, som vil styrke forskningsmiljøet rundt Ocean Space Center, sier Bolland.

I tillegg til anleggene på Tyholt vil Ocean Space Centre også omfatte infrastruktur og testmuligheter i havet i Trondheimsfjorden, Hitra/Frøya og Ålesund. Det legges stor vekt på å utvikle fremtidsrettede løsninger for havnæringene, med fokus på klima, miljø og digitalisering.

Videre arbeid

For å sikre nødvendig fremdrift, har Nærings- og fiskeridepartementet gitt Statsbygg i oppdrag å forberede neste fase i løpet av høsten 2019. Aktiviteten høsten 2019 er finansiert innenfor eksisterende budsjett.

Forprosjektfasen skal etter planen gjennomføres i 2020-2021. Oppstart av denne fasen krever bevilgning fra Stortinget i statsbudsjettet for 2020.

I den fasen vil man også gjennomføre reguleringsarbeid, i samspill med Trondheim kommune og i dialog med naboer og andre interessenter. Da vil detaljerte planer og reguleringer bli utarbeidet og behandlet.

Dersom forprosjektfasen går etter planen, kan Stortinget fatte en endelig beslutning om utbygging høsten 2021, og utbyggingen kan starte i 2022.

Lenker:

Les pressemelding fra Statsbygg

Les Statsbyggs OFP-rapport om avklaringsfasen

Kontaktpersoner:

Olav Bolland, dekan NTNU fakultet for ingeniørvitenskap. Tel. 918 97 209.

Vegar Johansen, adm.direktør SINTEF Ocean. Tel. 918 82 170.