NTNU skal lede europeisk bærekraftprosjekt

Gjennom forskningssenteret for nullutslippsområder (FME ZEN) i smarte byer har NTNU fått EU-midler til å lede forskning på bærekraftige nabolag i Europa. Prosjektet har et forskningsbudsjett på € 7 435 279.

NTNU skal lede europeisk bærekraftprosjekt

Gjennom forskningssenteret for nullutslippsområder (FME ZEN) i smarte byer har NTNU fått EU-midler til å lede forskning på bærekraftige nabolag i Europa. Prosjektet har et forskningsbudsjett på € 7 435 279.

(See English text below)

De seks landene som deltar er Norge, Danmark, Spania, Belgia, Ungarn og Nederland, og forskningsprosjektet involverer 13 partnere fra de seks landene. I tillegg til NTNU som er koordinator, er SINTEF og OBOS med på norsk side.

Forskningsprosjektet syn.ikia har som mål å øke andelen nabolag med overskudd av fornybar energi i Europa. Ett av fire demonstrasjonsprosjekter er et nytt leilighetsbygg på Ammerud i Oslo. Det skal produsere mer energi enn det forbruker.

Navnet syn.ikia, som kommer fra gresk, betyr «nabolag», «pluss» og «hjem.» Dette reflekterer hovedfokuset i prosjektet, nemlig å utvikle nabolag som produserer mer energi enn de bruker. En viktig del av dette blir å undersøke hvordan man kan utvikle bærekraftige nabolag i forskjellig klima og under ulike forutsetninger.

Prosjektleder Niki Gaitani.

– Det er et ambisiøst prosjekt, sier Niki Gaitani, som er prosjektkoordinator på vegne av NTNU.

– Syn.ikia-konseptet støtter seg på samspillet mellom ny teknologi, energieffektivitet og fleksibilitet, energideling mellom brukere, gode arkitektoniske- og romløsninger, bærekraftig livsstil og brukerinvolvering på nabolagnivå, sier Niki Gaitani, seniorforsker i FME ZEN.

Konkrete løsninger i fire land

Syn.ikia skal utarbeide konkrete løsninger for hvordan slike nabolag kan realiseres. Ved hjelp av fire demoprosjekter i fire forskjellige klima og land (Norge, Spania, Nederland og Ungarn) skal det testes ut ny teknologi og nye løsninger. Det endelige produktet vil være fire, reelle nabolag som vil representere fire måter å realisere framtidens boligområder på i Europa.

 • De fire demoprosjektene i tall:
 • 4 ulike typer klima i Europa
 • 24 000 m2  med nye og oppgraderte bygninger
 • 860 beboere
 • 1 250 000 m2  totalareal
 • 5 600 000 euro investert i nabolagene

Plussenergi-nabolag er snart en realitet

– Syn.ikia består av en rekke innovasjoner inkludert nyskapende strategier, prosesser og teknologier. Vi skal bidra til at disse innovasjonene blir tatt i bruk av flest mulig. Plussenergi-nabolag vil snart bli en realitet, sier Ann Kristin Kvellheim i SINTEF, som skal lede forskningsaktivitetene i prosjektet tilknyttet innovasjon.

150 pluss-leiligheter på Ammerud

OBOS er med i syn.ikia med det nye boligprosjektet Oen ved Ammerud T-banestasjon i Oslo.

– Oen vil bestå av ca. 150 leiligheter og blir bygd etter internasjonal plusshusstandard (ZEB-O). Vi gleder oss til å samarbeide med NTNU og de andre partnerne i syn.ikia, sier miljødirektør Birgitte Molstad i OBOS.

Prosjektet faller inn under EUs rammeprogram for forskning «Horizon 2020» og vil vare i 4,5 år fra januar 2020.

Dette er FME ZEN:

 • Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) skal bidra til å muliggjøre overgangen til lavutslippssamfunnet ved å utvikle bærekraftige områder med null klimagassutslipp.
 • Senteret er et forskningssenter for miljøvennlig energi utpekt av Norges Forskningsråd.
 • Gjennom FME ZEN samarbeider kommuner, næringsliv, myndighetsorgan og forskere tett for å planlegge, utvikle og drifte områder uten klimagassutslipp.
 • Mer effektiv energibruk, produksjon og bruk av fornybar energi vil bidra til bedre miljøet lokalt og til å nå nasjonale klimamål.
 • Ett av tiltakene for å nå dit er etableringen av nullutslippsområder (pilotprosjekter) som vil fungere som innovasjonsarena og utprøvingsområde for teknologier og løsninger som utvikles i forskningssenteret.
 • NTNU er vertsorganisasjon og leder senteret sammen med SINTEF Community og SINTEF Energi.

—————————————————————–

NTNU will lead European sustainability project

Through the Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods (FME ZEN) in Smart Cities, NTNU has received funding from the EU to research sustainable plus energy neighbourhoods in Europe. SINTEF and OBOS are partners.

The Syn.ikia innovation project aims to increase the proportion of neighbourhoods with surplus renewable energy in Europe.

The name syn.ikia, which comes from Greek, means «neighbourhood», «plus» and «home». The name reflects the main goal of the project, namely developing sustainable plus energy neighbourhoods, i.e. highly energy efficient neighbourhoods with a surplus of energy from renewable sources.

Four demonstration projects in four different countries

Syn.ikia will develop solutions for how such neighbourhoods can be realized. With the help of four demonstration projects in four different climates and countries (Norway, Spain, the Netherlands and Hungary), new technology and new solutions will be tested. The final product will be four real neighbourhoods that will represent four ways of realizing the future of residential areas in Europe.

 • The four demonstration projects in numbers:
 • 4 different types of climate in Europe
 • 24,000 m2 with new and upgraded buildings
 • 860 residents
 • 1 250 000 mtotal area
 • 58 600 000 euros invested in the neighbourhoods

An ambitious project

– The syn.ikia concept relies on the interplay between novel technologies at the neighbourhood scale, energy efficiency and flexibility, energy sharing among users, good architectural and spatial qualities, sustainable behaviour and citizen engagement. It is an ambitious project, says Niki Gaitani who is coordinating on behalf of Norwegian University of Science and Technology (NTNU).

Many partners involved

The project budget is € 7,435,279. It involves 13 partners from a total of six countries: Norway, Denmark, Spain, Belgium, Hungary and the Netherlands. The Norwegian partners are SINTEF and OBOS in addition to NTNU, which is the coordinator.

– Syn.ikia comprises a number of innovations including innovative strategies, processes and technologies. Our contribution will be to facilitate the use of these innovations. Plus-energy neighbourhoods will soon become a reality, says Ann Kristin Kvellheim from SINTEF, who is leading the research activities on innovation and exploitation.

OBOS is participating with the new housing project Oen at Ammerud in Oslo.

– Oen will consist of around 150 apartments, and is a zero emission building in the ZEB-O category. We are looking forward to working with NTNU and the other partners in Syn.ikia, says Birgitte Molstad, environmental director in OBOS.

The project is part of EUs framework programme «Horizon 2020» and will start in January 2020 with a duration of 4,5 years.

This is the ZEN Research Centre:

 • The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods (ZEN) in Smart Cities The ZEN Research Centre is a centre for environment-friendly energy research.
 • The centre was established in 2017 by the Research Council of Norway.
 • Our goal is to develop solutions for future buildings and neighbourhoods with no greenhouse gas emissions, and thereby contribute to a low carbon society.
 • The ZEN Research Centre is working closely with municipal and regional governments, private businesses and researchers to plan, develop and operate neighbourhoods without greenhouse gas emissions.
 • The centre has nine pilot projects located around Norway that function as arenas for innovation.
 • The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) hosts the centre and leads it together with SINTEF.