Tor Grande konstitueres som ny rektor

Anne Borg har trukket seg som rektor med umiddelbar virkning. Styret har konstituert Tor Grande som ny rektor. Grande har vært prorektor for forskning og formidling ved universitetet siden 2021.

Bilde av Tor Grande tatt på campus Gløshaugen. Bak ser du store grå universitetsbygg.
Tor Grande Foto: Thor Nielsen/NTNU

This article is also available in English.

Det var i starten av et ekstraordinært styremøte fredag morgen at Anne Borg varslet at hun ville fratre.

Borg skulle her forklare seg om sin omstridte håndtering av en kjernekraftdebatt som startet med et leserinnlegg som hun skrev i Dagens næringsliv (DN) 5.desember.

Varslet sin avgang i åpent styremøte

– Min integritet og ærlighet har blitt trukket i tvil. Den tvilen kan jeg ikke leve med i rollen som rektor. NTNUs rektor må ha stor autoritet og legitimitet både internt og eksternt. For meg er det NTNUs beste som teller, sa Borg til styret.

Hennes erklæring kom i en del av det digitale møtet som ble strømmet åpent på nettet og som ble fulgt av mange ansatte og studenter ved universitetet. Hun gikk av som rektor med umiddelbar virkning. Avgangen kommer halvannet år før henne åremålsperiode ville gått ut.

Styreleder Remi Eriksen takket Anne Borg for hennes innsats og store engasjement for NTNU gjennom fire år som rektor. Borg ble også roset og takket av de øvrige styremedlemmene, da de fikk ordet.

Kjemiker overtar som rektor

I en lukket del av møtet besluttet styret enstemmig å konstituere Tor Grande (60) som ny rektor. Han blir øverste leder inntil en tilsettingsprosess er gjennomført og ny, fast rektor er på plass.

Tor Grande kommer fra Trondheim. Han er professor i kjemi, med materialkjemi som spesialområde.

Han har arbeidet ved NTH/NTNU siden 1994, og har også vært postdoktor ved Arizona State University i USA. Siden 2021 har han sittet i NTNUs øverste ledergruppe, som prorektor for forskning og formidling.

Uttalelse om ytringsfrihet

Styret vedtok også en uttalelse der de sier at innlegget til Anne Borg i Dagens Næringsliv var kritikkverdig fordi det kunne oppfattes som begrensende på akademisk ytringsfrihet.

Styret understreket viktigheten av at ansatte ved NTNU opplever at de har full ytringsfrihet. De oppfordret vitenskapelig ansatte til å delta i det offentlige ordskiftet også når det gjelder kontroversielle temaer.

Les Anne Borgs tale til styret her

Fra Styret

Konstituering

  1. Styret tar til etterretning at rektor har beklaget den uklarhet som har oppstått om ytringsfrihet og akademisk ytringsfrihet ved NTNU, og betydningen av NTNUs uavhengighet, samt håndtering av egne ansatte.
  1. Styret tar til etterretning at rektor selv har valgt å tre til side som følge av situasjonen som har oppstått.
  1. Styret vil rette en stor takk til Anne Borg for den betydelige innsatsen hun har lagt ned for NTNU som rektor.
  1. Styret beslutter at styreleder skal være innstillende myndighet for konstitueringen av ny midlertidig rektor ved NTNU.
  1. Tor Grande konstitueres, som innstilt av styreleder, som rektor ved NTNU fra og med 15.12.2023 og fram til ansettelse av ny rektor i ordinær åremålsstilling.
  1. Styreleder gis fullmakt til å inngå arbeidskontrakt med konstituert rektor og foreta praktiske avklaringer rundt dette.
  1. Styret ber rektor komme tilbake med en sak til styrets møte 22.01.2024 om prosess for rekruttering av ny rektor til ny åremålsstilling. Saken må inneholde forslag til utlysningstekst og vurderinger knyttet til dispensasjon fra hovedregelen om at rektors åremål skal være fire år, og hvordan ansettelsesprosessen kan framskyndes.

Rektors innlegg i Dagens Næringsliv 5. desember 2023

På bakgrunn av situasjonen som er oppstått etter rektors innlegg i Dagens Næringsliv 5. desember 2023 med tittel Det grønne skiftet er tjent med en sunn ytringskultur, samt påfølgende debatt i media:

8. Styret mener innlegget i Dagens Næringsliv 5. desember fra rektor var kritikkverdig fordi det kunne oppfattes som begrensende på akademisk ytringsfrihet. Det er også kritikkverdig at rektor gjennom innlegget offentlig irettesatte egne ansatte. Videre kunne kontakten med NHO og Norsk Industri i forkant av innlegget i Dagens Næringsliv skape uklarhet om NTNUs uavhengighet.

9.Styret understreker viktigheten av at ansatte og studenter ved NTNU opplever at de har full ytringsfrihet. Vitenskapelig ansatte oppfordres til å delta i det offentlige ordskiftet også når det gjelder kontroversielle temaer. Vitenskapelig ansatte som uttaler seg offentlig uttaler seg på egne vegne, ikke på vegne av NTNU. Dette er et vesentlig element i akademisk ytringsfrihet.

10. Styret understreker videre at NTNU skal forvalte og forsvare den akademiske friheten, uavhengig av eksterne interessenter, og at dette ivaretas i samarbeidsavtaler. Styret ber om at eksisterende relevante avtaler gjennomgås for å sikre akademisk frihet og NTNUs uavhengighet.

11. Styret ber om at det fremlegges en sak for hvordan akademisk frihet ivaretas ved NTNU og hvordan konklusjonene fra Kierulf-utvalgets utredning realiseres ved NTNU.

Kontakt for presse: Jan Erik Kaarø