Tydelig styre om campussamling

NTNUs styre sluttet seg til fortsatt arbeid med å samle campus i Trondheim, stilte seg bak vurderingene av ulike alternativ i felles rapport fra Statsbygg og NTNU, og var tydelig på hva som er viktig for dem i et ekstraordinært styremøte 23. mai.

Studenttinget engasjerte medstudenter i forkant av styremøtet 23. mai. Foto: Silje Grytli Tveten/NTNU

NTNUs styre sluttet seg til fortsatt arbeid med å samle campus i Trondheim, stilte seg bak vurderingene av ulike alternativ i felles rapport fra Statsbygg og NTNU, og var tydelig på hva som er viktig for dem i et ekstraordinært styremøte 23. mai.

NTNUs styre sluttet seg til at arbeidet med å samle campus i Trondheim fortsetter. De stilte seg bak vurderingene av de ulike alternativene i felles rapport om redefinering av NTNU Campussamling, utarbeidet av Statsbygg og NTNU.

Bakgrunnen for det ekstraordinære styremøtet er oppdraget Statsbygg og NTNU har fått fra Kunnskapsdepartementet om å redusere omfang og totalkostnad for campussamling. Statsbygg og NTNU skal levere en felles rapport som redegjør for arbeidet til Kunnskapsdepartementet senest 25. mai.

Styremedlem Bjørn Skallerud fremhevet at selv med det dyreste alternativet har Statsbygg og NTNU innfridd forventningene fra statsråden gjennom å redusere kostnadene med over fire milliarder kroner.

Flere alternativer

I rapporten beskrives ulike alternativer for en redefinert campussamling:

 • Null-alternativet, enten med dagens situasjon med Dragvoll, eller en oppgradering av Dragvoll.
 • Alternativ 1 Samling
  1a Alternativet er begrenset til det som er nødvendig for å kunne flytte all aktivitet fra Dragvoll til Gløshaugen. Det innebærer flytting og samling av aktiviteten på Dragvoll inkludert Institutt for musikk (IMU) som er delvis lokalisert på Dragvoll, og delvis i Olavskvartalet, samt Kunstakademiet (KIT) fra Innherredsveien.
  1b, Variant av alternativ 1a,menuten samling av IMU og KIT.
 • Alternativ 2 Synergi
  Ytterligere styrking av prosjektets samfunns-og effektmåli forhold til alternativ 1a,gjennom plassering av HumSam3 sentralt på Gløshaugen i tråd med opprinnelig konsept, samt tiltak for å optimalisere tilrettelegging for tverrfaglighet og faglig synergi. Dette er løst ved at fagmiljø og funksjoner fra Dragvoll plasseres tettere på fagmiljøene på Gløshaugen, noe som gir mulighet for felles bruk av læringsstrøk, mer faglig samarbeid, mer tverrfaglighet i utdanning og mer tverrfaglig forskning.

Les mer i styredokumentene her.

Under styremøtet kom det fram at styret vil sterkt tilrå at videre arbeid med campussamling bygger på alternativ 2. De understreker i sin tilrådning at selv om alternativ 1b slik det er utredet i rapporten gir bedre grunnlag for å nå NTNUs mål for kjerneoppgavene enn status quo, så vil det etterlate behov for ytterlig campusutvikling i betydelig omfang.

Bekymring

Det ble også tydelig uttrykt bekymring for kravet til at prosjektet må gjennomføres med vesentlig lavere økonomiske rammer. Styret presiserte viktigheten av gode nok rammebetingelser for utvikling av kvalitet i den faglige kjernevirksomheten, ansattes arbeidsmiljø og studentenes læringsmiljø.

De henviste også til stortingets anmodningsvedtak fra 2016, om miljøambisjon i campussamling, og ber om at anmodningsvedtaket følges opp på egnet vis i det videre arbeidet med campussamling.

Se komplett vedtak nederst i saken, slik den er beskrevet i protokollen fra møtet.

Campussamling engasjerer

Studentene har vært en synlig engasjert i arbeidet med alternativene rundt campussamling. Tidligere på dagen lånte Studenttinget NTNUs “CampusLab” på Gløshaugen. Formålet var å få innspill og synspunkter og svare på spørsmål fra andre studenter, i forkant av styremøtet.

Styremedlemmer Amalie Farestvedt (til høyre) og Jørgen Valseth (i midten) ba om innspill fra medstudenter i forkant av styremøtet om campussamling. Foto: Silje Grytli Tveten/NTNU

Styrets vedtak:

 1. Styret slutter seg til at arbeidet med å samle campus i Trondheim fortsetter.
 2. Styret stiller seg bak vurderingene av de ulike alternativene i felles rapport om redefinering av NTNU Campussamling, utarbeidet av Statsbygg og NTNU.
 3. a. Styret er bekymret for om kravet til at prosjektet må gjennomføres med vesentlig lavere økonomiske rammer vil innebære en betydelig svekkelse av rammebetingelsene for utvikling av kvaliteten i den faglige kjernevirksomheten, ansattes arbeidsmiljø og studentenes læringsmiljø.
  b. Styret viser til Stortingets anmodningsvedtak fra november 2016 som lyder: «Stortinget ber regjeringen legge til rette for at den nye campusen på NTNU utvikles med ambisiøse miljøløsninger inkludert bygningsmasse som produserer mer energi enn den bruker, utslippsfrie transportløsninger og annen infrastruktur som kan stimulere til både ny forskning og nye arbeidsplasser.» Styret viser til at ingen av de alternativene som nå er utredet ivaretar dette vedtaket og vil be om at dette vedtaket følges opp på egnet vis i det videre arbeidet med NTNU Campussamling.
  c. Styret vil understreke at selv om alternativ 1b slik det er utredet i rapporten gir bedre grunnlag for å nå NTNUs mål for kjerneoppgavene i NTNUs strategi enn status quo, så gir det vesentlig svakere måloppnåelse enn øvrige alternativ som er utredet. Alternativ 1b kan således ikke anses å gi fullført campussamling, men vil etterlate behov for ytterligere campusutvikling i betydelig omfang.
  d. Styret mener rapporten tydelig viser at måloppnåelse ved alternativ 2 er vesentlig høyere enn for alternativ 1a og 1b, og vil sterkt tilrå at videre arbeid med campussamling bygger på alternativ 2.
  e. Styret legger til grunn følgende priroiteringer for flytting fra Dragvoll:
  – All aktivitet på Dragvoll skal avvikles i et helhetlig vedtak og en samlet prosess.
  – Det skal utvikles fremtidsrettede læringsarealer og felles læringsstrøk i Gløshaugenområdet, som legger til rette for god faglig og sosial kvalitet og at studenter møtes på tvers av studieprogrammer.
  – Det skal utvikles gode og effektive arbeidsplassarealer som er tilpasset arbeidets egenart.
  – Institutt for musikk, som i dag er lokalisert på Dragvoll og i Trondheim sentrum, skal samles, og Kunstakademiet i Trondheim skal flyttes til Gløshaugenområdet.
 4. Styret forutsetter dialog mellom departementet og NTNU i videre prosess mot beslutning og i utvikling av konsept.

Pressekontakt: 

Hanna Maria Jones