Bærekraft: NTNU søker 43 doktorgradskandidater

NTNU lyser ut 43 doktorgradsstillinger til tverrfaglig forskning på bærekraftig samfunnsendring.

a tree inside a transparent bubble on green background

NTNU lyser ut 43 doktorgradsstillinger til tverrfaglig forskning på bærekraftig samfunnsendring. 

– Det er satt av 130 millioner til satsingen til nå, og så vidt vi vet er dette en av de største satsningene på tverrfaglig bærekraftforskning som har funnet sted ved norske universiteter, sier rektor ved NTNU Anne Borg.

Målet er å bidra til en omstilling i samfunnet samt å styrke NTNUs rolle som kunnskaps- og kompetanseleverandør for bærekraftig utvikling og bærekraftige løsninger.

Rektor Anne Borg Foto: Kai T. Dragland/NTNU

Kandidatene skal få innsikt og samarbeide på tvers av disipliner slik at de kan møte sammensatte bærekraftutfordringer. Initiativet er en del av en større mobilisering innen bærekraft hvor NTNU gjennom forskning, nyskaping og formidling håper å bidra til en økt forståelse om ringvirkninger, samfunnsendringer og interessekonflikter knyttet til utfordringene verden står overfor.

Bærekraftmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Tidshorisonten for nødvendige endringer er kort, og det er utfordrende å kombinere ulike hensyn uten at det oppstår målkonflikter og utilsiktede konsekvenser av tiltak. Dette krever at forskningen i mye større grad enn i dag studerer samfunnsendringer og ser på interessekonflikter mellom ulike bærekraftmål.

– Dette er en målrettet satsing som vil bidra til omstilling ved for eksempel å endre tjeneste og produksjonssystemer i en grønn retning, sier Borg.

Tverrfaglighet, bærekraft og samfunnsendring

Sentrale tema er å se ting i en større sammenheng enn enkeltprodukter og tjenester og identifisere mulige interessekonflikter mellom ulike bærekraftmål slik vi for eksempel har sett innen vindkraftdebatten. Et annet viktig mål er å løfte fram kritiske faktorer for å lykkes med de endringene verden står overfor – både innenfor klima, natur og rettferdig omstilling.

–  Satsingen vil styrke tverrfaglig bærekraftforskning både ved NTNU og i nasjonal sammenheng. Initiativet er unikt, både i kraft av sin størrelse, og i den tematiske inndelingen som dekker mange sektorer og forskningstema, sier Borg.

–  Vi ser for oss at mange sitter i juleferien og grubler over hva de skal bli her livet og tenker kanskje at å søke på en av de 43 stillingene er en god ide, avslutter Anne Borg.

Stillingene er fordelt på 9 tverrfaglige prosjekter med 4-7 ph.d.-stillinger i hvert prosjekt

Alle prosjektene skal bidra til at vi får et mer bærekraftig samfunn. Dette er kanskje det mest sentrale kriteriet:

Søknadsfristen er 7 januar. Du kan lese mer om stillingene her