Campusutvikling avhenger av Bypakke Ålesund

Ved utgangen av 2027 kan det være et helt nytt og forbedret vegsystem rundt vårt Campus i Ålesund, ny sykkelveg og nytt sentralt kollektivknutepunkt. Da er forutsetningene også til stede for å bygge et Campustorg for alle som studerer, arbeider, bor og ferdes i dette sentrale området ved Nørvasundet.

Olav Johannes Megrund fra Statens Vegvesen.
Olav Johannes Megrund fra Statens Vegvesen orienterer (foto E.A.Tvergrov).

Før påske inviterte viserektor ved NTNU i Ålesund til informasjons- og innspillsmøte. Det ble orientert om vegprosjekter i planlegging fra vegvesenet, og de første skisser til det som kan ta form av et nytt torg på Campus ble presentert.  

Til stede var blant andre Sit i Ålesund, Fagskolen Møre og Romsdal, Ålesund videregående skole, representanter fra Ålesund kulturskole, Ålesund Kommunale Eiendomselskap KF (ÅKE), Westregruppen, Statsbygg, NTNU og fra plan- og bygningsavdelingen til kommunen.

Olav Johannes Megrund fra Statens Vegvesen ga en nyttig og god orientering, om fremdrift og planer langs aksen av E136 som åpnes for trafikk i 2027.

Olav Johannes Megrund fra Statens Vegvesen orienterer (foto E.A.Tvergrov).
Olav Johannes Megrund fra Statens Vegvesen orienterer (foto E.A.Tvergrov).

– Det som nå er i gang av vegarbeid øst fra Moa og utover Lerstad vil bli fullført, sa Megrund på møtet. Men han understreket på møtet at når det gjelder hva som blir fremdrift for gjennomføring av det som ble presentert for strekket ut til Campus, da er det vanskelig å gi svar nå. Det må vente til politiske prosesser knyttet til Bypakke Ålesund er gjennomført nå i april. 

Det var dermed heller ingen andre på dette møtet som kunne svare ut noe mer konkret rundt forventinger og muligheter for realisering. I skrivende stund ser vi at saken «Bypakke Ålesund – justering av takstar grunna prisvekst» behandles i Fylkestinget den 9. april (saksnummer 45/24). Vi er også kjent med at saken om økonomi for hele Bypakken skal opp i styringsgruppen til Bypakke Ålesund i løpet av de neste ukene. 

Kollektivknutepunktet og tilkomsten her i Nørvasundet er viktig for NTNU å få i orden etter planen som nå ligger der fra Vegvesenet sin side. Det er signalisert at i plansammenheng for helhetlig arealbruk, er det hensiktsmessig å ferdigstille et eventuelt Campustorg-prosjekt etter samme tidsfrister som vegvesenet jobber etter. (Illustrasjon fra vegvesenets presentasjon)

Sambruksfelt og nedkorta reisetid kollektivt

Vegvesenet startet sin prosjektering for E136 Lerstad til Campus tilbake i 2023. På møtet i mars ble det vist til at etter plan er målet å ferdigstille frem til Campus innen 2026-2027. 

Ved fullføring har byen fått en vegutvidelse 2,8 kilometer vestover i forlenging fra Lerstad, med firefelts vegbane der busser prioriteres. Skuggenhaugen rett før Campus får et nytt tunnelløp og det kommer ny bru over Nørvasundet for E136.

Trafikkflyt endres og gir rom for Campustorg

Nye tilkomster og tilførselsveier ved Nørvasundet betyr at tyngre vegtrafikk flyttes ut til sidene, og belastningen gjennom selve Campus går ned. Etter planen skal hele gata gjennom Campus oppdateres og legge bedre til rette for myke trafikanter. Farta skal ned og stoppestedet her på Campus blir sentralt som attraktivt kollektivknutepunkt sammen med sentrum, sykehuset og Moa. 

Arealet mellom bygningene på begge sider av Borgundvegen blir dermed også tryggere å ferdes i og mer tilgjengelig. Det er slik det legges til rette for at vi kan skape et helhetlig Campustorg, og utvikle arealet som vi har langs dette vegstrekket som positiv sideeffekt av vegvesenet sitt arbeid.

Tofelts-sykkelveg og ny sykkelparkering

Studenter og alle andre får, med komplett og fullført prosjekt, en helt ny og tryggere sykkelveg gjennom Campus langs Borgundvegen. På sikt kan denne videreføres via Sørneset og Nørvevika til planlagt sykkelveg fra Volsdalsneset til Meierikaia og sentrum.

Sykkelvegen er planlagt toveis i en bredde på ca. fem meter, med fortau (skilt fra hverandre) og følger nordsida av Borgundvegen ned til det nye torget foran NTNU. Fra torget blir det bygd gang- og sykkelbru over ny rundkjøring fram til dagens sykkelveg på sørsida av Nørvasundbrua.

Campus får også en helt ny sykkelparkering under tak under den nye broa. Denne kan da legges nedenfor bygget der Ålesund kulturskole holder til (og som de nå ikke lenger behøver å rive for å få vegsystemet til å gå opp). Dette ble godt mottatt av forsamlingen. 

Kollektivknutepunkt og plassering av torg på Campus

Håvard Skorild fra Statsbygg, sammen med Trude Solberg samt innleid arkitekt Ann Kristine Anesen fra LARK Link presenterte foreløpige skisser for Campustorg. Med andre ord de første spede skissene til noe som kan bli. Presentasjonen ble fulgt av en god diskusjon om muligheter.

Tema var blant annet hovedgangveier (trapper) og gangveier mellom bussholdeplassene og torget. Videre ble hovedinngangen på NTNU-bygget mot sør som realiseres i slutten av 2024, samt plassen utenfor kantinen diskutert. Kan det utføres tilpasninger i retning Sundebygget? Hva med hovedaksen fra nord til sør og nye løsninger på sørsiden av Borgundvegen? 

Campustorget kan bli oppholdssted ute for studenter, ansatte og alle andre som daglig har sin ferd i området, til og fra busstopp og aktiviteter innad på Campus. Her passerer elever som øver på kulturskolen, de som bor i området og som kommer fra bussen. Her er hun og han som sitter nedpå litt i ei lun sone innenfor bygningsmassen. Her er de som kjøper varm drikke i kantina og sitter ved et bord utenfor og venter på noen som snart kommer. 

Møtet i mars var en første orientering for å sikre et best mulig utgangspunkt til det som skal skje av formell medvirkning og medbestemmelse. Nå gis det blant annet orienteringer internt på NTNU til ÅSAM (lokalt samarbeidsorgan i Ålesund) og SAMU (stedlig arbeidsmiljøutvalg). Videre skal saken med det første legges frem for eiendomsdirektøren på NTNU.

Plankart som viservedtatt områdeplan fra mai 2020.
Plankartet som viser områdeplan vedtatt i mai 2020 for Campus Ålesund.