Styret går videre med campussamling

Med åtte stemmer for og tre stemmer mot stilte NTNUs styre seg bak beslutningen om å gå videre med campussamlingsprosjektet.

Personer rundt et langt bord på et møterom. Bildet er tatt i en pause under styremøtet.
Foto: Rolf Ivar Svensli/NTNU

– Jeg er glad for beslutningen, sier rektor Anne Borg.

Saken har pågått lenge og det har vært en krevende prosess for hele virksomheten.

– Samlingen vil bli et stort løft for NTNU, og for hele Norge. En samlet campus i Trondheim vil gi NTNU mulighet til å tilby bedre og mer tverrfaglige utdanninger i tråd med det samfunnet etterspør. Studentene vil få betydelig bedre forhold, med moderne læringsarealer og bedre plass, sier rektor Anne Borg.

Delt styre

Hun understreker at det siste året har vært krevende, etter det omfattende kostnadskuttet i fjor vår. Kuttet førte med seg mange spørsmål og problemstillinger organisasjonen måtte finne ut av på kort tid, og det har skapt en del usikkerhet og frustrasjon.
Det kom også til syne under styrets behandling, da tre av medlemmene stemte imot å gå videre med prosjektet.

– Jeg har forståelse for at en del ansatte er skuffet nå, og bekymret for hva samlingen innebærer. Nå skal vi jobbe hardt for å finne bedre løsninger, spesielt for miljø og bærekraft. Vi må utnytte det handlingsrommet prosjektet har og utfordre politikerne til å gi oss mer handlingsrom, sier Borg.

Dette ble også understreket i styrets vedtak, presisert i punktene 2, 3 og 7 (se vedtak nederst i saken)

Styreleder Remi Eriksen understreket i sin innledning at muligheten for økt tverrfaglig samarbeid vil være den største gevinsten med en campussamling.

Kombinasjonen av teknologi og breddefag er NTNUs store styrke og med en samling av campus, bli dette bli et enda sterkere fortrinn for fremtiden. Det er de store oppgavene vi må løse på tvers, og da trenger vi et universitet som legger til rette for samspill og fremmer utdanning og der studentene står i sentrum, oppfordret styreleder.

På langt nær nok, men et steg i riktig retning

NTNU må ikke senke miljøambisjonene. Campussamling er et viktig steg i riktig retning som også vil åpne dørene for gevinster på sikt, understrekte styremedlem Jan-Frode Janson.

Et av temaene som ble diskutert mest var de reduserte miljø- og bærekraftsambisjonene for campussamlingen. Flere av styrets medlemmer presiserte at dette er en av de temaene som gjør dem mest i tvil om hvorvidt samlingen bør gjennomføres. Det ligger ingen hindring i å oppnå nullutslippscampus på sikt, forsikret Hanna Maria Jones, konstituert direktør for campusutvikling.

Rektor fremhevet at dette er noe som NTNUs ledelse er spesielt opptatt av og vil jobbe hardt for også fremover.

Styrets vedtak

  1. Styret slutter seg til at arbeidet med å samle campus i Trondheim fortsetter.
  2. Styret viser til Stortingets anmodningsvedtak om miljø fra november 2016 og anmoder om at kostnadsrammen for redefinert Campussamling vurderes økt slik at prosjektet i større grad bidrar til å oppfylle tidligere vedtak.
  3. Styret understreker at NTNUs opprinnelige klima- og miljøambisjoner står fast. Styret forventer derfor at videre arbeid med campusutvikling styrker målet om å bli en nullutslippscampus, og at arbeidet prioriterer integrering av energiproduksjonsmuligheter som genererer mer energi enn eget behov.
  4. Styret slutter seg til videre fremdrift for det redefinerte NTNU Campussamling: Innsendelse av materiale til ekstern kvalitetssikring (KS2) i slutten av mars som grunnlag for beslutning om investeringsbevilgning på statsbudsjettet for 2024.
  5. Styret legger til grunn at gjennomføring av redefinert Campussamling legger til rette for NTNUs handlingsrom for å fullføre samlingen av NTNUs virksomhet i Trondheim gjennom videre campusutvikling.
  6. Styret forventer at det i videre utvikling av redefinert Campussamling tilrettelegges for enekontor i tråd med avtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene av 27. februar 2023. Styret ber om at håndtering av ansattvekst og arbeidsplassareal for ansatte som ikke løses i redefinert Campussamling ivaretas i arbeidet med NTNUs masterplan for bygg og eiendomsutvikling.
  7.  Styret støtter rektors prioriteringer for kuttliste og anbefaler Kunnskapsdepartementet å legge til grunn en kuttliste på maksimalt 10% av investeringskostnaden. Styret understreker at ytterligere kutt-tiltak som svekker klima- og miljøambisjonen i prosjektet er uakseptabelt.

Vedtatt mot 3 stemmer